Project Description

· Tipologia
Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

· Localització
Teià. El Maresme
Barcelona

· Data de projecte
2009